Telegram/Entertainment

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 656)

Update: 21-09-16

ایران اسپمر

@irspammerbot

دوست داری یه گروه رو خراب کنی
بهت بی احترامی شده
این ربات رو تو گروه اد کن و بعد استارت رو بزن و بعد شروع کن به زدن دکمه ها با این ربات پیام های پشت سر هم تکراری بفرست و باعث هنگ کردن گوشی کاربران شو و بعد هم لفت بده و دوباره با لینک وارد شو و دوباره تکرار کن

Guest

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.